Regulamin rezerwacji wizyt
  Regulamin rezerwacji wizyt

  Drodzy Klienci, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem Studio przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

  REGULAMIN REZERWACJI WIZYT
  MAGDALENA PIECZONKA
  makeup.artist 

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące dokonywania rezerwacji usług w Studio oraz zasady obowiązujące podczas wizyt w Studio.
  2. Regulamin nie dotyczy rezerwacji terminów wizyt za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem: https://magdalenapieczonka.pl/, do których zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://magdalenapieczonka.pl/regulations/.
  3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
   Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamierzającą skorzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę, przy czym osoby w wieku 13 – 18 mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio za uprzednią zgodą rodzica / opiekuna prawnego;
   Sprzedawcy lub Studio – należy przez to rozumieć Magdalenę Pieczonkę, prowadzącą działalność gospodarczą w Warszawie przy Bagatela 10/12 , 00 – 585 Warszawa; NIP: 5482330016, REGON: 241916471, e-mail: studio@magdalenapieczonka.pl, numer tel.: 731-198-384;
   Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. Regulamin dostępny jest w Studio oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.magdalenapieczonka.pl ;
   warsztatach – należy przez to rozumieć warsztaty, szkolenia, seminaria, indywidualną naukę makijażu.

  §2 Rezerwacja wizyt

  1. Studio świadczy usługi w Warszawie przy ul. Bagatela 10/12, 00 – 585 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 17:30 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 15:00. W dni ustawowo wolne od pracy Studio jest nieczynne. Godziny otwarcia Studio mogą ulec zmianie.
  2. Klient rezerwując wizytę w Studio potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Klient może rezerwować wizytę w Studio:
   – osobiście w Studio, w godzinach jego otwarcia;
   – telefonicznie pod numerem: 731-198-384, w godzinach otwarcia Studio;
   – za pośrednictwem poczty e-mail: duszka@magdalenapieczonka.pl .
  4. Wizyta obejmuje przeprowadzenie przez Sprzedawcę warsztatów / wykonanie makijażu dla tylko jednej osoby. Klient zamiast własnej osoby, uprawniony jest do skierowania na wizytę innej osoby fizycznej, posiadającej zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem wskazania Sprzedawcy tej okoliczności w trakcie rezerwacji terminu wizyty, zwłaszcza poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu ww. osoby. Klient zobowiązany jest do poinformowania ww. osoby o postanowieniach Regulaminu, które regulują jego prawa i obowiązki, jak również zobowiązania ww. osoby do ich przestrzegania.

  §3 Warunki płatności, rezygnacja z wizyty

  1. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Studio rezerwacji terminu wizyty, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 10 1050 1054 1000 0092 0623 4743 zadatku w kwocie odpowiadającej 50 % ceny usługi. W tytule przelewu Klient wskazuje: imię, nazwisko oraz termin rezerwacji.
  2. Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzania wpłaty ww. zadatku na następujący adres e-mail Sprzedawcy: duszka@magdalenapieczonka.pl .
  3. Klient chcący otrzymać fakturę VAT wystawioną tytułem usługi świadczonej przez Studio, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy i przesłania prawidłowych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT, w postaci: imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy usługi, adresu, numeru NIP, wraz z potwierdzeniem uiszczenia zadatku na adres e-mail Sprzedawcy, o którym mowa powyżej.
  4. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta zadatku w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Studio rezerwacji terminu wizyty, Studio uprawnione jest do anulowania rezerwacji. Studio poinformuje Klienta o anulowaniu rezerwacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Zadatek wpłacony przez Klienta ulega zaliczeniu na poczet ceny wykonanej usługi. Pozostałą część ceny usługi Klient uiścić może przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 10 1050 1054 1000 0092 0623 4743 lub w dniu wizyty gotówką lub kartą płatniczą.
  6. Klient uprawniony jest do jednokrotnego odwołania terminu wizyty obejmującej makijaż, nie później jednak niż 14 dni przed terminem. W przypadku rezygnacji przez Klienta z usługi makijażu w terminie nie krótszym niż 14 dni przez zarezerwowanym terminem, zadatek zostaje zwrócony Klientowi. W przypadku rezygnacji przez Klienta z usługi makijażu w terminie krótszym niż 14 dni przed zarezerwowanym terminem, niestawienia się na wizytę w umówionym terminie, w tym spóźnienia się na wizytę powyżej 15 minut, skutkującego odmową wykonania usługi, zadatek nie podlega zwrotowi.
  7. Klient uprawniony jest do jednokrotnej zmiany terminu wizyty obejmującej warsztaty, nie później jednak niż 30 dni przed terminem pierwotnym, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu ze Studio. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zadatek przechodzi na poczet nowego terminu wizyty. W przypadku rezygnacji przez Klienta z warsztatów lub niestawienia się na warsztaty w umówionym terminie, a w przypadku jego zmiany zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, w przypadku niestawienia się na warsztaty w nowym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi.
  8. Studio zastrzega sobie prawo do jednokrotnego odwołania wizyty z jednoczesnym zwrotem zadatku, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zarezerwowanym terminem, lub zmiany terminu wizyty po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z Klientem.
  9. Zwrot zadatku następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności zadatku, chyba że Klient wskaże Sprzedawcy inny numer rachunku bankowego do zwrotu zadatku.
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zatrzymanego zadatku, w przypadku, jeżeli szkoda poniesiona przez Sprzedawcę przewyższa wysokość zadatku.

  §4 Wizyta w Studio

  1. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest stawienie się przez Klienta na wizytę punktualnie, o wyznaczonej godzinie. Spóźnienie się przez Klienta na wizytę skutkować może wykonaniem przez Studio usługi w niepełnym zakresie. O ewentualnym spóźnieniu Klient proszony jest poinformować Studio.
  2. W przypadku spóźnienia się przez Klienta na makijaż, czas jego trwania nie jest przedłużany. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 min, Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi makijażu.
  3. W przypadku spóźnienia się przez Klienta na warsztaty, czas ich trwania nie jest przedłużany. Maksymalny czas trwania warsztatów wynosi 6 godzin.
  4. Klient zobowiązany jest do przychodzenia do Studio bez osób towarzyszących, dzieci, fotografa, etc.
  5. Na terenie Studio obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
  6. Na terenie Studio obowiązuje zakaz wprowadzenia zwierząt.
  7. Bez uprzedniej zgody Studio, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Klient nie jest uprawniony do utrwalania przebiegu wizyty za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk.
  8. Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz stosowania się do obowiązujących w Studio procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego oraz do stosowania się do zaleceń przekazywanych w tym zakresie przez pracowników Studio.
  9. Pracownicy Studio nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta na terenie Studio. 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu.

  §5 Zasady wykonywania usług

  1. Przed przystąpieniem do wykonywania usługi, pracownik Studio przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia danej usługi.
  2. Klient zobowiązany jest do udzielenia pracownikom Studio wyczerpujących i prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergii i uczuleń, przebytych urazów, zabiegów, schorzeń, zabiegów wykonywanych samodzielnie w domu lub w innym salonie oraz innych znanych Klientowi przeciwwskazań, które mogą wpłynąć na przebieg usługi. Zatajenie którejkolwiek z wymienionych informacji może spowodować powstanie dodatkowego ryzyka i powikłań zarówno w trakcie wykonywania usługi, jak i po jej wykonaniu.
  3. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania realizacji usługi w przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub wystąpienia u Klienta przeciwwskazania do wykonania usługi.
  4. Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Studio o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
  5. Klient zostaje poinformowany o konieczności odpowiedniego postępowania po wykonaniu usługi oraz negatywnych następstwach i powikłaniach, które mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się lub niewłaściwym stosowaniem się do udzielonych mu zaleceń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Studio oraz pracownicy Studio nie ponoszą odpowiedzialności za powikłania po wykonaniu usługi oraz brak efektów wykonanej usługi w przypadku niestosowania się przez Klienta do zaleceń pracowników Studio.
  6. Studio nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego usługi, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeżeli usługa wykonana została w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką kosmetyczną i przyjętymi standardami.
  7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w 2 ust. 4 Regulaminu.

  §6  Reklamacje

  1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości, sposobu oraz efektów usług świadczonych przez Studio, Klient może zgłosić reklamację. Reklamację należy zgłosić osobiście w Studio, korespondencyjnie na adres: ul. Bagatela 10/12 00-585 Warszawa lub mailowo na adres: studio@magdalenapieczonka.pl.
  2. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane reklamującego ze wskazaniem adresu do doręczeń, w tym e–mail, oraz przedmiotu i przyczyny reklamacji. 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres wskazany w reklamacji.

  §7 Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów, o których mowa w ust. 4 poniżej jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).
  3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:
   – związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty – podstawą prawną przetwarzania danych jest: prawie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   – przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest: prawie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   – ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonych zgód.
  6. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Klienta. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. Klientowi przysługuje:
   – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
   – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
   – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   – prawo do przenoszenia danych;
   – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 powyżej odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
   – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   – inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe Klientów;
   – pracownicy i współpracownicy Administratora, na podstawie upoważnienia udzielonego im przez Administratora.
  9. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu skorzystania przez Klienta z usługi świadczonej przez Studio, przy czym do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych.
  10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek Klienta. 11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych Klientów, w tym dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.

  8 Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy.
  3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

  Warszawa, dnia 18.06.2020 r.