Regulamin sklepu + środki ochrony SARS-CoV-2
  Regulamin sklepu + środki ochrony SARS-CoV-2

  Drodzy Klienci,
  miło nam poinformować, że od 18 maja 2020 r. wznawiamy pracę w naszym Studio.
  Uprzejmie informujemy, że w Studio stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
  Jednocześnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Klientów i pracowników oraz zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19 prosimy o:
  – umawianie się na wizyty oraz warsztaty wyłącznie telefonicznie albo przez Internet,
  – przychodzenie na wizyty na umówioną godzinę oraz bez osób towarzyszących,
  – dokładne umycie oraz zdezynfekowanie rąk po wejściu do Studio,
  – założenie dostępnych w Studio jednorazowych rękawiczek oraz maseczki ochronnej zasłaniającej nos i usta,
  – zapoznanie się po wejściu do Studio oraz przestrzeganie przyjętych w Studio
  procedur bezpieczeństwa,
  – niekorzystanie w trakcie wizyty w Studio z telefonów komórkowych,
  – odwołanie wizyty przez Klientów, o których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną, odbywających obowiązkową izolację lub kwarantannę oraz Klientów, którzy w ciągu tygodnia poprzedzającego wizytę w Studio mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  MAGDALENA PIECZONKA

  makup.artist

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie [dalej: „Regulamin”] jest mowa o:

  1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Magdalenę Pieczonkę, prowadzącą działalność gospodarczą w Warszawie przy Bagatela 10/12 , 00-585 Warszawa, NIP 5482330016, REGON 241916471, adres poczty elektronicznej: studio@magdalenapieczonka.pl numer telefonu:  +48 731 198 384
  2. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, a dostępny pod adresem internetowym : www.magdalenapieczonka.pl ,
  3. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą lub usługę, będącą przedmiotem umowy sprzedaży albo świadczenia usług pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawieranej lub zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  4. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełna zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę, której przedmiotem jest Produkt, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  5. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Formularzu Zamówienia – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umożliwiająca złożenie Zamówienia przez Klienta, poprzez w szczególności wybór Produktów, określenie ilości zamawianych Produktów, adresu ich dostawy oraz formy płatności,
  7. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę, polegającą na przechowywaniu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy danych udostępnionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji, w tym jego danych osobowych, a także historii złożonych Zamówień, chronioną indywidualnym loginem i hasłem Klienta. Usługa elektroniczna „Konto Klienta” świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, a Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto Klienta poprzez skierowania takiej prośby do Sprzedawcy pisemnie lub na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej,
  8. Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy, której przedmiotem jest Produkt.
  9. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w chwili zawarcia umowy, takie jak w szczególności wojna, działania wojenne, akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które uniemożliwiają Klientowi lub Sprzedawcy wykonanie zobowiązań określonych w zawartej umowie.

  §1

  Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności zasady składania Zamówień, sposoby i terminy płatności oraz dostawy Produktów, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji Produktu oraz sytuacje, w których Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego to:

    komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 56 lub wyższej, Google Chrome w wersji 62 lub wyższej, Opera w wersji 46 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej, Safari w wersji 11 lub wyższej,

  – dostęp do poczty elektronicznej,

  – włączona możliwość zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej.

  3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z  prawem i dobrymi obyczajami, w tym zwłaszcza zobowiązany jest nie naruszać, w jakikolwiek sposób, praw Sprzedawcy i osób trzecich do opublikowanych w Sklepie Internetowym wizerunków, utworów i znaków towarowych, chronionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą prawo własności przemysłowej i innymi przepisami prawa. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zwłaszcza w celu usunięcia awarii albo zakończenia działalności prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, co jednak nie będzie miało żadnego wpływu na umowy uprzednio zawarte z Klientami, w szczególności nie będzie wyłączać, ograniczać lub naruszać żadnych praw nabytych przez Klienta.

  5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego jest darmowe i nie wymaga dokonania rejestracji przez Klienta. Złożenie zamówienia jest możliwe po dokonaniu rejestracji przez Klienta (założenie Konta Klienta) lub bez takiej rejestracji, po podaniu danych osobowych i adresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Założenie Konta Klienta wymaga uprzedniego podania danych osobowych i adresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

  6. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w trakcie lub w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta, w okolicznościach o których mowa w zdaniu poprzednim powoduje jednoczesne zaprzestanie świadczenia usługi elektronicznej „Konto Klienta” i  usunięcie zgromadzonych danych dotyczących Klienta (usunięcie Konta Klienta).

  7. Rozliczenia w Sklepie Internetowym dokonywane są wyłącznie kartą płatniczą i e-przelewem, a obsługiwane są przez internetowy serwis usługowy Przelewy24, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Regulamin świadczenia usług przez ww. podmiot pośredniczący w przekazywaniu płatności, dostępny jest pod adresem www.przelewy24.pl/regulamin.

  8. W Sklepie Internetowym Sprzedawca udostępnia opis Produktu, a w niektórych przypadkach jego zdjęcie. Zdjęcia Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy. Przede wszystkim ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd Produktów może być różny od tego pokazanego na zdjęciach.

  9. Informacje o Produkcie, reklamy i cenniki prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią skierowane do ogółu osób zaproszenie do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

  §2

  Składanie i realizacja zamówień

  1. Z zastrzeżeniem §1 ust.4, składanie Zamówień na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest w każdym dniu tygodnia, przez 24 godziny na dobę, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

  2. W celu złożenia Zamówienia Klient, za pośrednictwem Formularza Zamówienia, powinien:

  a) dokonać wyboru jednego lub kilku Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego,

  b) określić ilości zamawianych Produktów,

  c) dodać zamawiane Produkty do koszyka,

  d) dokonać sprawdzenia poprawności, wygenerowanego przez Sklep Internetowy, podsumowania wybranych przez Klienta Produktów, obejmującego zwłaszcza ich opis, ilość, cenę jednostkową Produktu oraz cenę całkowitą wybranych Produktów,

  e) podać swoje dane osobowe i adresowe, odpowiadające stanowi faktycznemu, w szczególności imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

  f) kliknąć na przycisk oznaczony sformułowaniem „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub innym równoważnym,

  g) wybrać sposób płatności.

  2.1. Ceny Produktów podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich, i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy, które zostaną podane do wiadomości Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, nie później niż w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  2.2. Całkowity koszt Zamówienia, obejmujący cenę zamówionych Produktów oraz koszty ich dostawy, zostanie wskazany Klientowi w Formularzu Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, nie później niż w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  3. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez kliknięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub innego równoważnego sformułowania.

  4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

  5. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, od dnia jego otrzymania, potwierdzi przyjcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub umowy świadczenia usług, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, w sposób określony w zdaniu poprzednim.

  5.1. W przypadku gdy Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób i w terminie określonym w ust.5, wskazana tam umowa nie zostaje zawarta, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a wszelkie dokonane przez Klienta płatności, na poczet anulowanego Zamówienia, zostaną zwrócone, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy pierwotnej transakcji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego wg własnego uznania, przy czym uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny Produktu.

  7. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi niezwłocznie do dokonaniu przez Klienta płatności, stosownie do postanowień §4, za zamówione produkty.

  8. Dostawa zamówionego Produktu, stanowiącego rzecz, do Klienta jest odpłatna i dokonywana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

  9. Termin dostawy zamówionego Produktu, stanowiącego rzecz, do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Produkt, stosownie do postanowień §4.

  10. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, korzyści i ciężary związane z zamówionymi Produktami, stanowiącymi rzeczy oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzą na Klienta z chwilą powierzenia Produktów, stanowiących rzeczy, przewoźnikowi przez Sprzedawcę.

  11. Klient niebędący Konsumentem, zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania dostarczonych mu Produktów, stanowiących rzeczy oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonych wadach rzeczy, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później – niezwłocznie po jej stwierdzeniu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

  §3

  Realizacja zamówień na Produkty stanowiące usługę

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Produktu stanowiącego usługę świadczoną przez Sprzedawcę. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do Produktu stanowiącego usługę stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

  2. Umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Sprzedawcę, zostaje zawarta na czas niezbędny do jej realizacji, a kończy się w chwili zakończenia Spotkania, na którym przeprowadzone zostało szkolenie Klienta.

  3. Produkt stanowiący usługę, w asortymencie Sklepu Internetowego określany także jako „warsztaty”, ”szkolenia” lub „seminaria”, polega na spotkaniu Klienta ze Sprzedawcą, w ramach którego przeprowadzany jest ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia Klienta, zgodnie z informacją wskazaną w opisie Produktu, a opublikowaną w Sklepie Internetowym [ dalej: „Spotkanie”].

  4. Opis Spotkania zawiera w szczególności informacje o tematyce szkolenia, czasie jego trwania, narzędziach oraz materiałach szkoleniowych zapewnianych przez Sprzedawcę.

  5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby Spotkania odbywały się na wysokim poziomie merytorycznym, a materiały szkoleniowe użyte w czasie ich trwania cechowało bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z przepisami prawa oraz aby były one wolne od wad.

  6. Wszystkie Spotkania odbywają się w studio Sprzedawcy pod adresem: Aleja 3 Maja nr 2 lok. 11, 00-391 Warszawa.

  7. O ile nie wskazano inaczej w opisie Spotkania, zawarcie umowy obejmującej jeden Produkt (jedno Spotkanie) obejmuje przeprowadzenie przez Sprzedawcę usług szkoleniowych tylko jednej osoby. Klient zamiast własnej osoby, uprawniony jest do skierowania na Spotkanie innej pełnoletniej osoby fizycznej [dalej: „Uczestnik”], pod warunkiem wskazania tej okoliczności w Formularzu Zamówienia, w trakcie procesu składania Zamówienia, zwłaszcza poprzez wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika, jego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu oraz poinformowania Uczestnika o tych postanowieniach Regulaminu, które regulują jego prawa i obowiązki, jak również zobowiązania Uczestnika do ich przestrzegania. Niniejszym Klient upoważnia Uczestnika do ustalenia, zmiany lub odwołania terminu Spotkania ze Sprzedawcą, jak również złożenia oświadczenia o żądaniu odbycia Spotkania  (rozpoczęciu świadczenia usługi) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  8. Niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, Sprzedawca oraz Klient albo Uczestnik ustalą dogodny i wiążący dla obu Stron termin oraz godzinę Spotkania. Ustalony termin i godzina Spotkania powinny zostać potwierdzone przez Klienta albo Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub na innym trwałym nośniku dostarczonym Sprzedawcy, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem Spotkania. W przypadku:

  – nieustalenia terminu Spotkania przez Klienta albo Uczestnika oraz Sprzedawcę, w terminie określonym w zdaniu poprzednim, albo

  – braku potwierdzenia przez Klienta albo Uczestnika terminu Spotkania, w sposób i terminie określonym w zdaniu poprzednim, albo

  – wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub Klienta, przed potwierdzeniem przez Klienta albo Uczestnika uzgodnionego terminu Spotkania,

  zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą umowa o świadczenie usług ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a Sprzedawca dokona zwrotu 100% płatności dokonanych przez Klienta na poczet tej umowy, w sposób i terminie określonym w §6 ust.7.

  9. W przypadku:

  – braku stawiennictwa Klienta bądź Uczestnika, bez względu na jego powody, z wyjątkiem Siły Wyższej, na termin Spotkania, albo

  – odwołania swojego uczestnictwa w Spotkaniu przez Klienta bądź Uczestnika, bez względu na jego powody, z wyjątkiem Siły Wyższej, albo

  – wypowiedzenia umowy przez Klienta,

  po uprzednim potwierdzeniu przez niego terminu Spotkania zgodnie z ust.8, umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a Sprzedawca dokona zwrotu płatności dokonanych przez Klienta na poczet tej umowy, w sposób i terminie określonym w §6 ust.7, przy czym Sprzedawca uprawniony będzie do potrącenia 30% z kwoty zwracanej Klientowi, tytułem kary umownej wobec braku stawiennictwa, odwołania uczestnictwa w Spotkaniu przez Klienta bądź Uczestnika albo wypowiedzenia umowy przez Klienta.

  10. Wypowiedzenie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Sprzedawcę może zostać dokonane pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, a przez Sprzedawcę w Regulaminie lub na innym trwałym nośniku dostarczonym drugiej Stronie.

  11. Zwrot płatności oraz potrącenie dokonane tytułem kary umownej, stosownie do treści ust.8 i ust.9, to jedyne roszczenie przysługujące wzajemnie Stronom w ww. przypadkach; w szczególności Klientowi nie przysługuje w takich okolicznościach żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.

  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania ustalonego terminu Spotkania z ważnych powodów, w szczególności w przypadku choroby Sprzedawcy uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej odbycie Spotkania. O odwołanym terminie Spotkania Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta lub Uczestnika telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia.

  12.1. Niezwłocznie po odwołaniu ustalonego terminu Spotkania Sprzedawca zaproponuje Klientowi albo Uczestnikowi nowy termin Spotkania, a postanowienia ust.8-11 stosuje się odpowiednio.

  13. W trakcie Spotkania Klient lub Uczestnik zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i wskazówek Sprzedawcy.

  14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwania Spotkania, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient bądź Uczestnik nie stosuje się do zaleceń i wskazówek Sprzedawcy, jak również gdy narusza przepisy prawa, Regulaminu czy regulamin obiektu, w którym odbywa się Spotkanie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca zachowuje prawo do zatrzymania całości otrzymanego od Klienta wynagrodzenia (ceny Produktu).

  15. Sprzedawca nie pokrywa kosztów dojazdu Klienta lub Uczestnika na miejsce Spotkania, jak również kosztów jego wyżywienia lub noclegu w miejscowości, w której odbywa się Spotkanie.

  16. Bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Klient lub Uczestnik nie są uprawnieni do utrwalania przebiegu Spotkania za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk.

  17. Zapłata ceny za Produkt stanowiący usługę świadczoną przez Sprzedawcę, obejmuje wszelkie koszty świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę, w szczególności jego wynagrodzenie oraz koszt materiałów szkoleniowych, o ile został przewidziany w opisie Produktu opublikowanym w Sklepie Internetowym.

  18. Jeżeli Spotkanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6 ust.1, Konsument ma obowiązek uprzedniego złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub na innym trwałym nośniku dostarczonym Sprzedawcy.

  §4

  Sposoby i terminy płatności

  1. Płatności za zamówione Produkty Klient może dokonać wyłącznie z góry, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tj. kartą płatniczą i e-przelewem, obsługiwanych przez internetowy serwis usługowy Przelewy24.

  2. Klient zobowiązany jest dokonać pełnej zapłaty za zamówione Produkty w dniu składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zapłata uważana będzie za dokonaną w dniu potwierdzenia poprawności jej dokonania przez internetowy serwis usługowy Przelewy24.

  3. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty w pełnej wysokości, zgodnie z ust.2, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem ulega rozwiązaniu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.

  §5

  Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć sprzedawane rzeczy bez wad.

  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady sprzedanych rzeczy, w szczególności za ich niezgodność z zawartą umową, na zasadach określonych w art. 556 i n. kodeksu cywilnego. Poza rękojmią za wady Sprzedawca nie udziela gwarancji odnośnie jakość sprzedawanych rzeczy.

  3. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres Magdalena Pieczonka, Aleja 3 Maja nr 2 lok. 11, 00-391 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności numer zamówienia, dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, datę i okoliczności wystąpienia wady Produktu oraz jej charakter, treść żądania oraz wykazać nabycie Produktu w Sklepie Internetowym.

  4. Dostawa wadliwych rzeczy do Sprzedawcy przez Konsumenta, dokonywana jest na koszt Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu takiej dostawy. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, dostawa wadliwych rzeczy do Sprzedawcy oraz koszty ich odbioru, obciążają Klienta, a przepisów art. 566 k.c. i 574 k.c. nie stosuje się.

  5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

  §6

  Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

  2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest:

  – rzecz ruchoma, którą wydaje Sprzedawca, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

  – świadczenie usług, rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.

  Po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Produkt nie przysługuje.

  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  4. Odstąpienia od umowy Konsument dokonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać, choć nie jest to obowiązkowe, z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

  6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, który oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył drogą elektroniczną, wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie tego oświadczenia.

  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi  dokonane przez niego płatności, w tym koszy dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy, na skutek odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Ze względu na swój charakter Produkty mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.

  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy na adres: Magdalena Pieczonka Aleja 3 Maja nr 2 lok. 11, 00-391 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (poinformował Sprzedawcę o tym fakcie). Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed upływem terminu 14 dni.

  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

  12. W przypadku Produktów stanowiących usługi, jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

  13. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyn. Klientowi, poza roszczeniem o zwrot dokonanej zapłaty, nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy żadne roszczenia odszkodowawcze, w związku z wykonanym przez Sprzedawcę prawem do odstąpienia od zawartej umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może zostać dokonane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

  §7

  Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym zwłaszcza w procesie składania Zamówienia jest Magdalena Pieczonka, prowadzącą działalność gospodarczą w Warszawie przy Alei 3 Maja nr 2 lok. 11, 00-391 Warszawa, NIP 5482330016, REGON 241916471.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu zawarcia i wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży rzeczy ruchomych oraz umów świadczenia usług na rzecz Klienta, jak również umów świadczenia innych usług drogę elektroniczną, stosownie do postanowień Regulaminu.

  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych przez Klienta, oznaczonych jako konieczne w procesie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub świadczenia przez Sprzedawcę innej usługi drogą elektroniczną, stosownie do postanowień Regulaminu, uniemożliwia zawarcie i wykonanie takiej umowy.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. W przypadku skierowania na Spotkanie Uczestnika, stosownie do treści §3 ust.7, Klient zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Uczestnika na takie działanie, a także zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Uczestnika o osobie Sprzedawcy, jego imieniu i nazwisku, adresie, wskazanych w Regulaminie celu i zakresie zbierania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz źródle tych danych, prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także o prawie do:

  – wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację;

  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

  §8

  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca jest uprawiony do zmiany treści Regulaminu.

  2. Przed złożeniem każdego Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu oraz potwierdzić to w Formularzu Zamówienia.

  3. Szczegółowe i bezpłatne informacje w sprawie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, Konsument może uzyskać u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów) na stronach internetowych tych podmiotów, a także w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

  3.1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez m.in.:

  – złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

  – złożenie wniosku do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej o rozpatrzenie sporu ze Sprzedawcą.

  4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

  6. Wszelkie spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą podlegają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

  ZAŁĄCZNIK

                                                                                                    Magdalena Pieczonka

                                                                                                    Bagatela 10/12

                                                                                                    00-585 Warszawa

                                                                                     e-mail: studio@magdalenapieczonka.pl

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy, o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Data zawarcia umowy(*)/ odbioru (*):…………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta (-ów)…………………………………………………………………………

  Adres konsumenta (-ów)…………………………………………………………………………

  Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)……………………………………………………

  Data……………………………………………….
  (*) Niepotrzebne skreślić